Home / Ποδόσφαιρο / Super League 1 / Μπέος: «Άναψα το πράσινο φως για Ουάρντα, είμαι φίλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ»

Μπέος: «Άναψα το πράσινο φως για Ουάρντα, είμαι φίλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ»

Διαδικαστικό θέμα μοιάζει η επιστροφή του Αμρ Ουάρντα στον ΠΑΟΚ.

Ο Αχιλλέας Μπέος άναψε το «πράσινο φως» για παραχώρηση του Αιγύπτιου άσου στον «δικέφαλο του Βορρά» από τον Βόλο, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος σε δηλώσεις του.

«Με εμάς υπέγραψε για έναν χρόνο, άρα ο παίκτης ανήκει στον Βόλο. Επειδή μας τον έδωσε ο ΠΑΟΚ στα πλαίσια των καλών σχέσεων που έχουμε, εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ», δήλωσε στον «Focus FM» ο πρόεδρος της ομάδας της Μαγνησίας.

«Έχει επίσημες προτάσεις στα χέρια του ο Βόλος ή κρούσεις να το πω έτσι και από ομάδες του εξωτερικού και από δυο ομάδες στην Ελλάδα, η μια από αυτές είναι ο ΠΑΟΚ», είπε για τον Δουβίκα και τόνισε ότι αναμένονται εξελίξεις έως τις 15 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος

Για το θέμα Ουάρντα και την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ: «Ο Ουα?ρντα ανήκει στον Βόλο, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ επίσημα ζήτησε την επιστροφή του. Εγώ επειδή θεωρώ ότι είμαι φίλος της οικογενείας του ΠΑΟΚ και συγχρόνως με λένε Μπέο, δίνω το πράσινο φως για να επιστρέψει. Τις τελευταίες 2-3 μέρες το ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Δεν τα ξέρω τα του ΠΑΟΚ, ξέρω ότι ο Ουάρντα όταν ήρθε εδώ είχε ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και τον πήρα ως δανεικό, γιατί δεν δανείζεσαι όταν ένας παίκτης βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Με εμάς υπέγραψε για έναν χρόνο, άρα ο παίκτης ανήκει στον Βόλο.

Επειδή μας τον έδωσε ο ΠΑΟΚ στα πλαίσια των καλών σχέσεων που έχουμε, εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ. Τέτοιες αρχές έχω στην ζωή μου, φοράω παντελόνια όχι γιατί κρυώνω, γιατί πρέπει να τα φοράω. Ο ΠΑΟΚ στα πλαίσια των καλών σχέσεων μας τον έδωσε, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικά. Ηθικά εννοώ, μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω, αλλά ηθικά κάνω αυτό που πρέπει. Κάνω αυτό που λίγοι θα έκαναν πάνω στον πλανήτη, ένας από αυτούς τους λίγους είμαι εγώ».

Για το συμβο?λαιο του Ουα?ρντα, το ενδιαφε?ρον του Α?ρη και αν μπορου?σε να υπογρα?ψει σε α?λλη ομα?δα απο? την 1η Γενα?ρη: «Βε?βαια μπορου?σε να υπογρα?ψει σε α?λλη ομα?δα. Η αλη?θεια ει?ναι ο?τι ο Ουα?ρντα ει?χε ενοχλη?σεις απο? την ΠΑΕ Α?ρης, λογικο? ει?ναι αυτο?. Ελευ?θερη αγορα? ε?χουμε, δεν ει?ναι κακο? να ε?χει τε?τοιες ενοχλη?σεις. Δεν θα πη?γαινε ποτε? στον Α?ρη ο Ουα?ρντα, για πολλου?ς λο?γους. Αν σε περι?πτωση δεν ερχο?ταν ο ΠΑΟΚ να τον πα?ρει, ει?χαμε ξεκινη?σει η?δη την συζη?τηση για ανανε?ωση συμβολαι?ου. Εδω? στον Βο?λο, περνου?σε καλα?, η ομα?δα ει?ναι κα?τι το ξεχωριστο?, μπορει?τε να το μα?θετε ο?ποιον και να ρωτη?σετε. Ει?ναι και… ψιλοερωτευμε?νος εδω? με ε?να κορι?τσι οπο?τε που να πα?ει; Μια υ?παρξη πολυ? ενδιαφε?ρουσα, τι να λε?με… για να το λε?ω θα ε?χω α?ποψη, λατρευ?ω το γυναι?κειο φυ?λο, τι να κα?νουμε;».

Για την ατα?κα δεν θα πη?γαινε ποτε? στον Α?ρη: «Ε?τσι πιστευ?ω, ναι. Η εκτι?μηση μου ει?ναι πως ο Ουα?ρντα δεν ει?ναι ταλε?ντο. Βρι?σκεται στα 27 του αν δεν κα?νω λα?θος, ει?ναι μια ιδια?ζουσα περι?πτωση που αν ξε?ρεις πω?ς να τον διαχειριστει?ς, ε?χεις στην ομα?δα σου ε?ναν θησαυρο?. Ε?χουν στον ΠΑΟΚ αυτη? την δυνατο?τητα να τον εκμεταλλευτου?ν. Τε?τοιος παι?κτης ο?πως ο Ουα?ρντα, στον ΠΑΟΚ δεν υπα?ρχει. Θα μπορε?σει να βοηθη?σει, νομι?ζω ο?τι το?σο ο Γκαρσι?α ο?σο και η νε?α τα?ξη πραγμα?των στον ΠΑΟΚ θα καταφε?ρει να πα?ρει το μα?ξιμουμ απο? τον παι?κτη. Το?σα χρο?νια τον πληρω?νουν και δεν τον ε?χουν εκμεταλλευτει?. Αν η?μουν στον ΠΑΟΚ θα η?ταν πολυ? διαφορετικα? τα πρα?γματα. Θα η?ταν διαφορετικη? η οργα?νωση στην ομα?δα και ο προγραμματισμο?ς. Η επιστροφη? του δεν θα αφορα? τους ε?ξι μη?νες, αλλα? περισσο?τερο καιρο?».

Για το αν θα πα?ρει α?λλον παι?κτη στην θε?ση του Ουα?ρντα: «Εμει?ς λειτουργου?με με… λε?ιζερ. Ει?μαστε α?λλο επι?πεδο! Το δει?χνει η διαδρομη? η δικη? μου αλλα? και η εικο?να της σημερινη?ς ομα?δας. Με?σα σε τε?σσερα χρο?νια απο? το μηδε?ν ε?φτασε να παι?ζει Σου?περλιγκ και κα?θε χρο?νο βελτιω?νεται και παι?ζει καλυ?τερο ποδο?σφαιρο. Θυμι?ζω ο?τι δεν ε?χει χα?σει απο? ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναι?κο?, ε?χασε απο? τον Ολυμπιακο? δι?καια αλλα? απο? εγκληματικα? λα?θη των παικτω?ν μας, αλλα? παι?ζει εντυπωσιακο? ποδο?σφαιρο και δεν ε?χει να φοβηθει? κανε?ναν. Πλε?ον το ποδο?σφαιρο δεν ε?χει παρασκη?νιο ο?πως πριν καμια? 10 χρο?νια, παι?ζεται στον αγωνιστικο? χω?ρο σε ε?να πολυ? μεγα?λο ποσοστο?. Ως εκ του?του αν ε?χεις καλη? ομα?δα θα το εισπρα?ξεις στον αγωνιστικο? χω?ρο».

Για τον Δουβι?κα: «Ε?χει επι?σημες προτα?σεις στα χε?ρια του ο Βο?λος η? κρου?σεις να το πω ε?τσι και απο? ομα?δες του εξωτερικου? και απο? δυο ομα?δες στην Ελλα?δα, η μια απο? αυτε?ς ει?ναι ο ΠΑΟΚ. Αν αυτο? το παιδι?, συνεχι?σει να δουλευ?ει με τον ρυθμο? που δουλευ?ει απο? την ημε?ρα που η?ρθε στον Βο?λο, να ε?χει το κεφα?λι χαμηλα? θεωρω? ο?τι αυτη? την στιγμη? ο?τι δεν υπα?ρχει α?λλος Ε?λληνας σε?ντερ φορ σαν τον Δουβι?κα. Κακω?ς δεν παι?ζει στην Εθνικη?. Σε ε?ναν χρο?νο η Ελλα?δα θα ει?ναι μικρη? για αυτο?ν, αν συνεχι?σει ε?τσι. Ει?ναι ε?να παιδι? που η?ρθε στον Βο?λο και στην δευ?τερη προπο?νηση που τον ει?δα, του ει?πα χαρακτηριστικα? «αν δεν παι?ξεις εσυ? Εθνικη? ομα?δα, θα ει?σαι πολυ? μ@λ@κ@ς!».

Το παιδι? ε?χει το πακε?το ενο?ς ολοκληρωμε?νου ποδοσφαιριστη?. Τεχνικη?, ταχυ?τητα, δυναμικη? και ξε?ρει να βα?ζει την μπα?λα στα δι?χτυα. Τι α?λλο θε?λεις απο? ε?ναν σε?ντερ φορ; Ε?χει βα?λει η?δη πε?ντε γκολ, ε?χει κα?νει φοβερε?ς ενε?ργειες και δεν ε?χει κανε?να απο? πε?ναλτι, που θα μπορου?σε να ει?χε 7-8 αν εκτελου?σε και τα πε?ναλτι. Τι κα?νουν οι α?λλες ομα?δες δεν θε?λω να αναφερθω?, που πα?νε και παι?ρνουν κα?τι… τυχοδιω?κτες με 3 – 3,5 εκατομμυ?ρια ευρω? και 500-600 χιλια?δες συμβο?λαιο, τι να πω. Ει?ναι α?λλα τα συμφε?ροντα…

Ει?ναι πολυ? καλοι? παι?κτες και ο Ουα?ρντα και ο Λα?μπρου. Αν ει?χαμε εδω? στον Βο?λο τον Λα?μπρου θα ε?βγαζε μα?τια, αυτο? ει?ναι σι?γουρο. Γιατι? πρε?πει να ξε?ρεις να αξιοποιη?σεις τα παιδια?, να αισθα?νονται καλα?. Αυτοι? που ασχολου?νται με τις ομα?δες, πρε?πει να αγαπα?νε το αντικει?μενο, ο?χι να ει?ναι δημο?σιοι υπα?λληλοι.

Ο Δουβι?κας κατα? 90% θα συμφωνηθει? με?χρι 10-15 Γενα?ρη, τις επο?μενες με?ρες ι?σως ανακοινωθει? και τον Ιου?νιο θα πα?ει στην επο?μενη ομα?δα του. Με?χρι τον Ιου?νιο θα ει?ναι εδω? γιατι? ο Βο?λος διεκδικει? μια θε?ση στην 6αδα. Νομι?ζω ο?τι την δικαιου?ται με το σπαθι? του και απο? εγκληματικα? λα?θη δεν ει?ναι η?δη με?σα στην 6αδα, αλλα? ει?ναι ε?ναν βαθμο? απο? τον 6ο και δυο βαθμου?ς απο? τον 5ο. Δεν θε?λουμε να την στερη?σουμε αυτη? την επιτυχι?α απο? την πο?λη του Βο?λου και θα την διεκδικη?σουμε με?χρι τε?λους».

Για τους Ισπανου?ς που θα πα?ρουν την ομα?δα: «Δεν ξε?ρω αν ει?ναι Ισπανοι? η? Λα?τιν, εγω? λα?τιν ει?πα. Αυτο? το fund τους ε?φερε ο Ζη?σης Βρυ?ζας που ει?ναι μια προσωπικο?τητα στον χω?ρο του ποδοσφαι?ρου, ε?χει γνωριμι?ες. Κα?ναμε τις επαφε?ς και δεν ει?χε βγει κα?τι προς τα ε?ξω. Ε?καναν προ?ταση, θε?λουν να ελε?γξουν και 25 του μη?να λογικα? θα μπουν οι υπογραφε?ς. Με?χρι το?τε κουμα?ντο κα?νει η σημερινη? η διοι?κηση και ο Αχιλλε?ας ο Μπε?ος. Αν τηρηθου?ν ο?σα συμφωνη?σαμε, ο?λα θα ανακοινωθου?ν. Ε?χουμε η?δη στείλει ε?γγραφο για να ελεγχθει? η α?λλη πλευρα?, αν τα λεφτα? ει?ναι νο?μιμα και ο?λα αυτα?. Θα ει?μαι 7 του μη?να στην Θεσσαλονι?κη και θα μει?νω με?χρι τις 10 που παι?ζουμε, γιατι? παι?ζουμε και με Α?ρη και με ΠΑΟΚ».

Visit source site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*